ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
11/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสอบและซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดโนนสะอาด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนาไร่นาเจริญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศพด.วัดศิริธรรมพัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศพด.วัดป่าโนนทอง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
07/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐม ศพด.วัยวัดสังคมสามัคคี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านนาไร่นาเจริญ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
06/08/2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.บ้านโนนสง่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •