ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร (เพิ่มเติม)
วันที่ : 09/01/2560
รายละเอียด

3. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่อปท.ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 
4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]