ชื่อเรื่อง : องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
วันที่ : 09/01/2560
รายละเอียด

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]