ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด
28/01/2562 มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
14/01/2562 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
07/01/2562 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
07/01/2562 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
07/01/2562 มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
07/01/2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
07/01/2562 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
07/01/2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
28/12/2561 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
[1]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]