ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด
25/05/2563 ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
11/05/2563 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
01/05/2563 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
21/10/2562 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
09/01/2562 แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ
24/10/2561 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
23/10/2561 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
22/10/2561 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
10/10/2561 แผ่นพับต้านทุจริต
02/10/2561 แผนป้องกันการทุจริต ๔ ปี
[1]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]