ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด
08/06/2563 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 เดือนตุลาคม 2562-เดือนพฤาภาคม 2563
30/04/2563 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง เมษายน 2563
01/04/2563 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2563
12/03/2563 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
06/01/2563 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2562 (20 ก.ย. 2562)
06/01/2563 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (30 ก.ย. 2562)
06/01/2563 ะเบียบ กกต. ว่าด้วย การทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 (27 พ.ย. 2562)
06/01/2563 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 (27 พ.ย. 2562)
06/01/2563 ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (17 ธ.ค. 2562)
31/10/2562 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563
21/10/2562 ผู้รับผิดชอบร้องเรียน/ร้องทุกข์
02/10/2562 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01/10/2562 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
24/06/2562 แบบสรุปการร้องเรียน
14/06/2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
15/05/2562 ซักซ้อมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
01/05/2562 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ถึง เมษายน 2562
20/12/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
17/12/2561 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
11/12/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
14/11/2561 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
07/11/2561 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
07/11/2561 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
05/11/2561 แผนการดำเนินงาน ปี 2562
23/10/2561 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
22/10/2561 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
18/10/2561 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
18/10/2561 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
18/10/2561 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
17/10/2561 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
[1][2]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]